Meny varukorg

Integritetspolicy/Hantering av personuppgifter

Välkommen till Bemz hemsida (”www.bemz.com”). Läs gärna noggrant igenom Bemz policy för hantering av personuppgifter. Detta är den policy som är gäller när du besöker hemsidan och surfar och använder de olika funktionerna och när du surfar på www.bemz.com för att köpa produkter.
Läs även gärna igenom våra ”Generella användarvillkor” som innehåller viktig information om sekretess och om sidans säkerhetssystem.
www.bemz.com administreras av BEMZ AB (”BEMZ”), med huvudkontor på Birger Jarlsgatan 79, SE113 56 Stockholm, Sverige.


Bemz organisationsnummer: 556664-6633
Bemz VAT-nummer: SE556664663301

1.2 Vem hanterar dina personuppgifter
Det är BEMZ som styr över besökares och kunders personuppgifter och som autonomt beslutar med vilka medel och i vilka syften personuppgifterna ska hanteras samt vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att skydda personuppgifterna.
Av organisatoriska och praktiska skäl använder vi oss även av andra parter för att hantera personuppgifter, med syftet att optimera servicen och försäljningen på sidan.
Dessa parter har valts ut på grundval av sin erfarenhet av hantering av personuppgifter och för att de lämnar tillfredställande garantier i förhållande till rådande lagstiftning gällande hantering av personuppgifter samt i förhållande till de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs vid hanteringen av personuppgifter. Vid hanteringen av personuppgifter skall dessa parter agera enbart på instruktioner från BEMZ. Vi säkerställer genom regelbundna kontroller att arbetet sker i överensstämmelse med våra instruktioner samt att våra leverantörer fortsätter att tillhandahålla tillräckliga garantier för att hantering sker i överensstämmelse med rådande lagstiftning. De parter vi samarbetar med är TNT och Posten i frågor som gäller leveranser av och returer på produkter som köpts på www.bemz.com.

1.3 Hur och till vad använder vi personuppgifter
Dina personuppgifter samlas in och hanteras av BEMZ för syften som är strikt kopplade till användandet av hemsidan, tjänsterna på hemsidan samt produktköp som sker på hemsidan. Dina personuppgifter kan dock även komma att användas i andra processer inom ramen för dessa syften. Framför allt så kommer dina personuppgifter att användas för följande syften:
När du genomför ett köp av en produkt på www.bemz.com så samlar vi in dina personuppgifter (exempelvis kontaktuppgifter, email-adress, adress, kreditkortsnummer, bankkod och telefonnummer) med hjälp av orderformuläret, med syftet att kunna sälja den produkt du beställt till dig. När du behöver teknisk assistans så samlar vi in dina personuppgifter för att kunna förse dig med information om hur du kan surfa på vår sida, om browsers och om nedladdning av sidor. Dina personuppgifter hanteras framför allt elektroniskt och i vissa fall även manuellt, exempelvis när personuppgifter behöver hanteras i syfte att förebygga bedrägerier på www.bemz.com. Dina personuppgifter skall lagras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera dig under den period som krävs för att kunna fullfölja syftet med att de samlades in samt i enlighet med rådande lagstiftning. Vänligen meddela eventuella förändringar i dina personuppgifter till kundservice@bemz.com för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är korrekta, uppdaterade och inte överstiger de nödvändiga kraven.

Parter med tillgång till dina personuppgifter, så som angivet I stycke 2, och för de syften och omständigheter som där anges behöver inte inhämta ditt medgivande för hantering av personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att förmedlas till länder utanför EU, om inte adekvat skydd av individuella personuppgifter kan garanteras. Skulle detta trots allt krävas för att kunna fullfölja ett köpeavtal med BEMZ, garanterar vi att dina personuppgifter inte förmedlas till länder utanför EU där inte adekvat skydd av individuella personuppgifter kan säkerställas, och inte utan att specifika kontrakt upprättats mellan BEMZ och aktuell juridisk enhet i enlighet med lagar och gällande regler.
Vi vill informera om att BEMZ enbart använder dina personuppgifter för ändamål direkt relaterade till de tjänster som www.bemz.com tillhandahåller, för att kunna fullfölja köpeavtal som ingåtts genom försäljning av produkter på www.bemz.com, efter ditt medgivande. Detta för att kunna sända information om nya erbjudanden kopplade till vår hemsidas tjänster och erbjudanden. BEMZ behandlar också dina personuppgifter så att direktmarknadsföring, även via E-post, inte sker utan ditt godkännande.

BEMZ kan beredas tillgång till personuppgifter från tredje part om dessa vidarebefordrats av exempelvis en vän för att rekommendera varor och tjänster tillhandahållna av BEMZ, eller för att uppmärksamma ett specifikt erbjudande.
I ovanstående fall, bör du säkerställa att du fått tredje persons godkännande att vidarebefordra deras personuppgifter till BEMZ och att de blivit informerade om denna integritetspolicy. Detta är viktigt då du står som ensam ansvarig för vidarebefordran av personuppgifter och annan information om medgivande inte skett.

1.4
Vad händer om BEMZ inte får tillgång till dina personuppgifter?
De personuppgifter du tillhandahåller BEMZ och då särskilt detaljer som E-mailadress, telefonnummer, adress och kredit- eller betalkortsinformation, är nödvändiga för att du ska kunna genomföra ett köp från www.bemz.com eller för att vi ska kunna tillhandahålla andra tjänster som erbjuds på sajten. Detsamma gäller för de fall då tillgång till dina personuppgifter är nödvändiga utifrån ett juridiskt perspektiv.
Att neka BEMZ personuppgifter i enlighet med ovan kan medföra att det inte är möjligt att upprätta köpeavtal för de produkter som säljs via www.bemz.com eller andra tjänster tillhandahållna via www.bemz.com. Exempel på detta är kundtjänstärenden, produktrekommendationer till en vän eller BEMZ möjligheter att fullgöra juridiska eller övriga förpliktelser. Ej tillhandahållna personuppgifter får juridiska följder i form av hinder för upprättandet av köpeavtal för produkter sålda genom www.bemz.com eller tjänster tillhandahållna via www.bemz.com. Personuppgifter uppgivna utöver de som av juridiska skäl krävs av BEMZ för att möjliggöra genomförande av transaktioner är att anse som frivilliga och innebär i sig inga hinder för användandet av hemsidan coh dess tjänster eller för att köpa produkter på www.bemz.com. I förekommande fall kommer vi vederbörligen att informera om vilka av de personuppgifter du lämnar till BEMZ som är obligatoriska respektive frivilliga. Detta indikeras genom att obligatoriska uppgifter märks med asterisk (*). Att inte uppge frivillig information innebär i sig inget hinder för våra kunder.

1.5 Vem som kan ta del av dina personuppgifter
Personuppgifter som inhämtats av BEMZ kommer att vidarebefordras till tredje part i de fall då det är nödvändigt för att fullgöra ett köp på www.bemz.com (exempelvis till DIBS, Posten eller TNT). Vidarebefordrade personuppgifter är de samma som BEMZ ursprungligen fått tillgång till och hanteras i samtliga fall enligt gällande lagstiftning.
Personuppgifter lämnas inte till tredje part utan att information går till användaren för godkännande av avslöjande/spridning/överföring i enlighet med gällande lagkrav.

1.6 Så här samlas dina personuppgifter in från www.bemz.com
När du använder www.bemz.com kan vissa personuppgifter komma att inhämtas automatiskt (genom exempelvis ”cookies”), då vi automatiskt hämtar in information om användarens IP-adress och annan data som gäller användarens datatrafik och preferenser. Detta baseras på dennes användarmönster på websiten och utgör en del av dess funktion. Information och data behandlas i en anonym och aggregerande process för att optimera de kommersiella tjänster som erbjuds på www.bemz.com.
Vi samlar vidare in personuppgifter från sajtens PRESS område för att kunna hantera förfrågningar från journalister, media och pressagenter samt för att skicka ut pressreleaser. Slutligen samlar vi in personuppgifter från tredje part för de fall denne vill ingå en affärsrelation med BEMZ, och då endast för detta ändamål.

1.7 Säkerhet
Vi har vidtagit åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, antingen genom olagliga åtgärder eller av misstag. Skyddet gäller också olaglig spridning eller spridning av misstag, ändring och förvanskning, otillåten användning eller all annan olaglig hantering, såsom angivits i vår integritetspolicy. Det är dock omöjligt för BEMZ att helt kunna försäkra sina användare mot samtliga risker för spridning av personuppgifter vid användande av hemsidan. Detsamma gäller möjliga och olagliga intrång med syfte att få tillgång till eller förstöra data. Vi rekommenderar att din dator är utrustad med mjukvara som skyddar dataöverföring och kvittenser (genom exempelvis antivirusprogram) och att du använder en internetleverantör som har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna leverera säker överföring av datatrafik (genom exempelvis brandväggar och spamfilter).

1.8 Cookies
www.bemz.com använder automatiska system för datainsamling via så kallade cookies. En cookie länkar information från din dator, IP-adress och användarprofil till BEMZ. Informationen är inte allmänt tillgänglig, men tillåter att Internetanvändarens personuppgifter samlas in av www.bemz.com. Cookies läggs på våra servrar och ingen har tillgång till den information som finns på dessa. Endast BEMZ bearbetar den information som samlas in och aggregeras via cookies och den förblir anonym. Syftet är att optimera hemsidans funktionalitet utifrån besökares användarmönster.
Cookies samlas exempelvis in i samband med att besökaren läser igenom produktkatalogen och gör en beställning online på www.bemz.com.
Som ni vet, går det att i alla webbläsare radera cookies efter varje session. Webbläsaren innehåller anvisningar om hur man kan raderar cookies.
Godkännandet av automatisk insamling av data och användning av cookies är nödvändiga för att kunna använda webbplatsen och dess tjänster, inklusive inköp av produkter. Om du raderat cookies kan BEMZ inte garantera att www.bemz.com visas i sin helhet. Vissa moment kommer inte att kunna genomföras, såsom exempelvis lagring eller visning av webbsidor med produkter som du valt samt slutförandet av köpprocesser online.

1.9 Frivillighet
Först efter ditt uttryckliga medgivande använder BEMZ dina personuppgifter för att sända direktreklam eller annan kommunikation av kommersiell karaktär, som inte faller under de produkter eller tjänster som tillhandahålls av BEMZ. All sådan kommunikation skickas via E-post, men endast efter din uppmaning. Vid varje tillfälle då ditt medgivande krävs, kommer vi att på förhand informera dig och ge dig möjlighet att medge eller avböja vårt användande av dina personuppgifter, inklusive din e-postadress, genom att kryssa i relevanta rutor. Vi vill också informera om att det inte finns några lagliga hinder för BEMZ att använda dina personuppgifter utan ditt medgivande, när detta är nödvändigt för att BEMZ verksamhet ska fungera enligt gällande lagstiftning, eller om det är nödvändigt för att kunna upprätta ett köpeavtal (såsom då du exempelvis gjort ett inköp på www.bemz.com) BEMZ informerar alltid dig om att du när som helst, och utan föregående godkännande, kan hävda din rätt att avsäga dig direktmarknadsföring via e-post.

1.10 Din tillgång till personuppgifter och övriga rättigheter
Du har rätt att när som helst få information om hur dina personuppgifter används av BEMZ. Denna information ska kommuniceras till dig på ett klart och tydligt sätt. Du har vidare rätt att av BEMZ få information kring vilken källa dina personuppgifter inhämtats från, vad syftet är samt hur användandet av dina personuppgifter sker. Du kan också få detaljerad information kring registeransvarig, namn på de som behandlar dina data, ämneskategorier som kopplats till dina personuppgifter samt till vem eller vilka dessa uppgifter lämnats. För mer information, se vår integritetspolicy.
Du har rätt att från BEMZ när som helst ta del av:
a)    uppdatering av, korrigering av, eller integrering av dina personuppgifter,
b)    radering av, blockering av, eller begränsning av dina personuppgifter,
c)    bekräftelse på att exekverande enligt a) och b) har rapporterats, med hänsyn till dess innehåll, till vem eller vilka uppgifterna spridits förutom för de fall då det är omöjligt, eller då åtgärder vilka överskrider relevant skyddsnivå krävs.
Du har laglig rätt att opponera dig helt eller delvis mot vårt användande av dina personuppgifter:
a)    Genom att ange legitima invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, även om den sker i direkt samband med de ändamål för vilka de ursprungligen samlats in.
b)    Mot användandet av dina personuppgifter i reklam- eller marknadsföringssyfte eller för att genomföra marknadsundersökningar eller annan kommersiell kommunikation.
Du kan när som helst hävda dina rättigheter, förutsatt att detta görs i enlighet med gällande lagstiftning, genom att sända din begäran till BEMZ på e-postadress kundservice@bemz.com. Vårt svar kommer att baseras på din begäran.

1.11 Kontakt
Om du önskar motta vidare information kring hur BEMZ hanterar dina personuppgifter, skicka en förfrågan till oss på följande e-postadress: kundservice@bemz.com

1.12 Bestämmande lag
Denna integritetspolicy styrs av svensk lagstiftning och den svenska personuppgiftslagen. Dess syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas, och att bibehålla konfidentialitet kring personens identitet.

1.13 Ändring och uppdatering av integritetspolicy på www.bemz.com
BEMZ kan komma att ändra eller uppdatera sin integritetspolicy på www.bemz.com, helt eller delvis. Sådana ändringar eller uppdateringar görs av nödvändighet för att följa lagen och därmed kunna säkerställa skydd av dina personuppgifter och dina rättigheter. Korrigeringar och uppdateringar av integritetspolicyn på www.bemz.com ska omedelbart kommuniceras till sajtens besökare och är bindande efter publicering på sajtens avdelning för integritetspolicy. Vi ber dig därför att kontinuerligt gå in på denna sida för att hålla dig uppdaterad kring den senaste uppdateringen av BEMZ:s integritetspolicy.